január

Hlasovacia súťaž.
„OBJAV POKLAD ZEMPLÍNA“

Občianske združenie Šírava Klokočov

vyhlasuje súťaž pre širokú verejnosť ohľadom nájdenia tzv. "pokladu Zemplína" (jedinečný prírodný úkaz, miesto, vzácny živočích...). Región Zemplína je z environmentálneho hľadiska jedinečný a rozmanitý. Veď nenadarmo sa hovorí „všade
dobre, ale doma najlepšie“. Spoznávaj svoj región, hlasuj za jeden z pokladov Zemplína (viď. nižšie) a vyhraj jeden z desiatich tabletov, ktoré čakajú ibana TEBA! Zapojením sa do hlasovania súťažíš o tablet v celkovej hodnote 108,00 Eur/kus. Táto aktivita je finančne podporená z Environmentálneho fondu. Hlasovací formulár je umiestnený na konci tejto stránky.

1. Vihorlatské jazerá
Prírodnou zaujímavosťou vulkanických Vihorlatských vrchov sú zosuvové jazerá. Najväčším je Morské oko s rozlohou 13,8 ha a hĺbkou 25 metrov. Je zároveň druhým najväčším nekrasovým jazerom v Karpatoch (po jazere Sv. Anny v pohorí Hargida v Rumunku), a zároveň tretím najväčším prírodným jazerom na Slovensku (po Štrbskom plese a Veľkom Hincovom plese vo Vysokých Tatrách). Druhým najzachovalejším jazerom je Malé morské oko s plochou 0,34 ha a s hĺbkou od 2,4 do 4 metrov. Najmenším je jazierko Kotlík s plochou od 2 do 3,4 ha a hĺbkou od 0,5 do 2 metrov. Ďalšie vihorlatské jazerá – Postavka, Hypkaňa a Ďurová mláka sú v rôznom štádiu zazemnenia. Lokalizácia: Remetské Hámre – okres Sobrance

2. Jaskyne Humenských vrchov
Prírodnou zaujímavosťou Humenských vrchov, ktoré sú budované vápencami sú podzemné priestory – jaskyne. Doteraz tu bolo zistených a zameraných 24 jaskýň. Najznámejšími sú Malá medvedia jaskyňa dlhá 10 metrov, Krivoštianská jaskyňa dlhá 16 metrov, Malá Artajama dlhá 20 metrov, Dúpna jaskyňa dlhá 35 metrov, Oreská jaskyňa dlhá 50 metrov, Brekovská jaskyňa dlhá 200 metrov a predovšetkým Veľká Artajama. Veľká Artajama je v skutočnosti priepasťou hlbokou takmer 150 metrov nachádzajúcou sa neďaleko Brekovského hradu. Lokalizácia: Brekov - okres Humenné

3. Bleduľa jarná karpatská (Leucojum vernum subsp. carpaticum)
Východokarpatský endemit rastliny, ktorý je chránený. Na Slovensku rastie iba na Zemplíne v jelšových a hrabových lesoch predovšetkým v okolí obce Jovsa. Prvý údaj o nej pochádza z roku 1872 od profesora prešovského evanjelického gymnázia v Prešove Fredericha Hazslinzkeho (1818 Kežmarok – 1896 Prešov). Na jej ochranu bola v roku 1953 vyhlásená Národná prírodná rezervácia Jovsianska hrabina na výmere 257,58 ha. Lokalizácia: Jovsa – okres Michalovce

4. Zubor hrivnatý (Bison bonasus)
Európsky endemit živočícha, ktorý je chránený. Na Slovensku vo voľnej prírode žije iba na Zemplíne. Do nej bol vypustený v roku 2004 v Národnom parku Poloniny, kde v súčasnosti žije okolo 50 ks tohto druhu. V poslednom období čoraz častejšie na územie Zemplína preniká tento druh i zo susedného Poľska. Jednotlivé kusy zubrov a taktiež menšie čriedy sa preto často objavujú i v Laboreckej vrchovine v okolí Výravy a Hostovíc. Lokalizácia: Stakčín – okres Snina

5. Sobranecké kúpele (Horňanské kúpele)
Vznikli pri vyvierajúcich slaných sírnych jódových prameňoch v chotári obce Horňa. Prvá písomná správa o nich pochádza z roku 1767. O ich vybudovanie sa v prvej polovici 19. storočia zaslúžili Sztarayovci z Michaloviec. Na kúpeľnú a pitnú liečbu sa používali tri minerálne pramene, kým štvrtý „očný“ sa používal pri očných chorobách. Známymi boli v celom vtedajšom Rakúsko-Uhorsku. Na prelome 19. a 20. storočia sa ne rozšírilo pomenovanie „Uhorské Karlové Vary (Magyar Carlsabad)“. Lokalizácia: Sobrance – okres Sobrance

6. Karpatské bukové pralesy
Bukové a jedľovobukové lesy pralesovitého charakteru v Národnom parku Poloniny a Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat boli v roku 2007 zapísané do Zoznamu svetového prírodného dedičstva spolu s pralesmi na Ukrajine a starými lesmi v Nemecku. Na Zemplíne do tohto zoznamu boli zahrnuté štyri lokality – Rožok na výmere 67,1 ha, Havešová na výmere171,3 ha, Vihorlat na výmere 2 578 ha a Stužica – Bukovské vrchy na výmere 2 950 ha. Lokalizácia: Nová Sedlica – okres Snina Lokalizácia: Uličské Krivé - okres Snina Lokalizácia: Kalná Roztoka – okres Snina Lokalizácia: Poruba pod Vihorlatom – okres Michalovce

7. Minerály vihorlatit a telluronevskit
Tieto dva minerály radíme k svetovým objavom minerálov zo Slovenská. Opísané boli na Zemplíne na lokalite Porubský potok v chotári obce Poruba pod Vihorlatom. Minerál telluronevskit bol opísaný v roku 1998. Minerál vihorlatit, bol opísaný v roku 2001 a dostal pomenovanie od pohoria v ktorom bol opísaný. Lokalizácia: Poruba pod Vihorlatom – okres Michalovce

8. Chránené vtáčie územie Senné
Územie sa nachádza na Východoslovenskej rovine v Senianskej prepadline medzi obcami Senné, Iňačovce, Blatná Polianka a Blatné Remety. Patrí medzi najvýznamnejšie ornitologické lokality na Slovensku. Z uvedeného dôvodu bolo v roku 2009 vyhlásené za Chránené vtáčie územie na výmere 2 668 ha. Lokalizácia: Senné – okres Michalovce

9. Andrassyovský park v Trebišove
Historický park v Trebišove patrí medzi najrozsiahlejšie a najcennejšie parky v strednej Európe. Založený bol na konci 18. storočia. Rozprestiera sa na výmere 62 ha s 20 druhmi ihličnanov, 40 druhmi listnatých stromov a 20 druhmi krovín. Jeho súčasťou je vodný hrad Parič a romantické neogotické mauzóleum Júliusa Andrassyho a jeho manželky Kataríny. Lokalizácia: Trebišov – okres Trebišov

10. Medzibodrožie
Územie sa nachádza na Východoslovenskej rovine v medzihrádzovom priestore vodného toku Latorice. Je mozaikou rôznych typov biotopov – lúky, polia, mŕtve ramená, močiare, lužné lesy a piesočné duny. Dane územie bolo v roku 1993 zapísané medzi tzv. Ramsarské lokality – mokrade medzinárodného významu na výmere 4 358 ha. Lokalizácia: Kráľovský Chlmec – okres Trebišov